Sognnes steinbrot i Hyllestad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Veidekke Industri AS.

Sognnes er eit steinbrot lokalisert på gnr./bnr. 81/2 i Hyllestad kommune. Det omsøkte området er om lag 86 dekar og går fram av kart på side 46 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 24.10.2014 med plan-ID 2014002 og namn «Steinbrot på Sågnes». Det er oppgjeve at førekomsten består av trondhjemitt som hovudsakleg vil nyttast til asfaltproduksjon. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 117.000 m3 og eit totalt uttak på 3.900.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 30. november 2017