Søberg grustak i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Anleggsgrus AS.

Anleggsgrus AS søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser/grus i Søberg. Uttaket er lokalisert på gbnr. 87/47 i Melhus kommune. Omsøkt område er 97 daa og samsvarer med område regulert til råstoffutvinning. Tiltakshaver anslår et samlet totalvolum innenfor omsøkt område på ca. 2 500 000 m3. Videre forventer tiltakshaver å ta ut ca. 100 000 m3 årlig. Uttaksmengden vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Tiltakshaver viser til at forekomsten fremkommer i NGU sine databaser som «meget viktig». Ifølge tiltakshaver selv er grusen av god kvalitet, og dermed har et bredt anvendelsesområde. De leverer grus til vegbygging, drenering og terrengarbeider for øvrig samt som tilslag i betong- og asfaltproduksjon.

Omsøkt område er i reguleringsplan «87/4 Reguleringsplan Søberg grustak» med planID 2010007, vedtatt i kommunestyret den 6. september 2011, regulert til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. november 2019