Sneiåsen i Meråker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Arne Hernes AS med org.nr. 971 179 988.

Sneiåsen er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 49/1 i Meråker kommune, og som ligger innenfor reinbeitedistriktnr. 1/Saanti sijte/Essand. Det omsøkte området er om lag 84 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til «Råstoffutvinning» i kommuneplanens arealdel. Det er oppgitt at forekomsten består «gabro» av god kvalitet, som benyttes til underbygning av veg, tilslag til betong og tomter mm. Det er estimert et årlig uttak på om lag 2 800 m3 og et totalt uttak på 2 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 8. november 2018