Smestad grustak i Sunndal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Grytnes Entreprenør AS.

Smestad er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 65/1 i Sunndal kommune. Det omsøkte området er om lag 75 dekar og fremgår av kart på side 15 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 13.05.2015 med plan-ID 20120720 og navn «Smedstad grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av sand, grus og stein som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til ferdigbetongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på om lag 4.000 m3 og et totalt uttak på 60.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. september 2017