Smeland sandtak i Åseral kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Marianne Eikild.

Smeland er et sandtak lokalisert på gnr./bnr. 25/5 i Åseral kommune. Det omsøkte området er om lag 6 dekar og fremgår av kart på side 21 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan datert 08.09.2011 med plan-ID 20100063. Det er oppgitt at forekomsten består av sand, pukk og stein som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til betong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 6.000 m3 og et totalt uttak på 42.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. juli 2017