Skysselvik massetak i Fauske kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lemminkäinen Industri AS.

Søknaden gjelder Skysselvik massetak i Fauske kommune. Uttaket ligger i Skjyskjellvika, 3km langs E6 sørover fra Fauske sentrum. Det er vært drevet masseuttak på stedet tidligere. Størrelsen på det omsøkte arealet er 15 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 120 000 m3. Årlig forventet uttak er på mellom 20 000m3.

Det foreligger reguleringsplan for området, «Skysselvika Næringsområde», med vedtaksdato 28. mai 1999, endret 24.04 2002. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til næringsområde. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler, massen består av en blanding av morener og breelvmasser.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. desember 2015