Skyggestein i Skien kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra NorStone AS.

Skyggestein er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 203/1, 217/705 og 219/1 i Skien kommune. Det omsøkte området er om lag 173 dekar og fremgår av kart på side 21 i høringsvedlegget. Det er oppgitt at forekomsten består av grus og sand som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til betong og asfalt. Det er estimert et årlig uttak på om lag 60.000 m3 og et totalt uttak på 5.000.000 m3.

Omsøkt område er regulert til masseuttak i reguleringsplan datert 31.10.2013 med plan-ID 2013993 og navn «Skyggestein grustak». Området som er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Skyggestein grustak er delt av voldsveien. Skyggestein grustak er således lokalisert på den østlige- og den vestlige siden av voldsveien. Denne søknad om driftskonsesjon omhandler kun området som er illustrert på kart på side 21 i høringsvedlegget, og tilsvarer den østlige delen av området som er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Skyggestein grustak (jfr. kart på side 30 i høringsvedlegget).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 1. august 2017