Skriverøya i Halden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon fra JOGRA Steinindustri AS.

JOGRA Steinindustri AS søker om driftskonsesjon for uttak av mineralsk forekomst på gbnr. 192/7 i Halden kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på det omsøkte området anslått å være 27,5 daa. Tiltakshaver har anslått totalt uttak å være 75 000 m3, og at forventet årlig uttak er 1 500 m3. Forekomsten er i drift i dag og tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Ifølge tiltakshavers beskrivelse består mineralforekomsten av iddefjordsgranitt av god kvalitet som anvendes som råstoff til produksjon av granittelementer til utendørs anlegg. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for området: Reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd, med ikrafttredelse fra den 17. mars 2011.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. november 2017