Skola i Åfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Johs. J. Syltern AS.

Skola er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 59/8, 59/386, 59/387 og 59/388 i Åfjord kommune. Det omsøkte området er om lag 90 dekar og fremgår av kart på side 23 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak», «næring/industri» og «landbruk, -natur og friluftsområder samt reindrift» i detaljreguleringsplan datert 29.06.2016 med plan-ID 201404 og navn «Skola steinbrudd 2». Det er oppgitt at forekomsten består av gneis som hovedsakelig vil benyttes til vegformål og som asfalttilslag. Det er estimert et årlig uttak på om lag 34.000 m3 og et totalt uttak på 680.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 14. september 2017