Skøien masseuttak i Enebakk kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Leca Norge AS.

Søknaden gjelder Skøien masseuttak på gbnr. 20/1, 112/1 og 112/2 i Enebakk kommune. Omsøkt område er om lag 404 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser (leire) på om lag 150 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 600 000 m3. Uttaket er i reguleringsplan for «Leiruttak på Skøyen og Rustad», vedtatt 22. juni 2009, regulert til område for leiruttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. desember 2020