Skøien massetak i Søndre Land kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Odnes Maskin AS.

Skøien massetak er lokalisert på gnr./bnr. 24/1 i Søndre Land kommune. Det omsøkte området er om lag 70 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 0536052 og navn «Skøien massetak». Det er oppgitt at forekomsten består av gneis som hovedsakelig vil benyttes til skogsbilveger, tomter og vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20 000 m3 og et totalt uttak på 1 400 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018