Skofteland i Lindesnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sørlandspukk AS.

Søknaden gjelder Skofteland masseuttak på gnr/bnr 61/2, 61/4, 61/6 og 61/7 i Lindesnes kommune. Omsøkt område er om lag 54 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 35 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 000 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Skofteland steinbrudd», datert 1. juni 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. februar 2020