Skjeggestad i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra O.M. Simonsen Maskin AS.

Skjeggestad masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 79/2 i Målselv kommune. Totalt omsøkt område er 58 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i høringsvedlegget. Høringsvedlegget ligger på DMFs nettside. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning, vedtatt 13. desember 2017. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av grus og sand. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til bygging av vei og tomter. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og ett totaluttak på 217 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 31. januar 2018