Skjefte fjelltak i Vang kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skjefte eiendom.

Søknaden gjelder Skjefte masseuttak på gbnr. 108/2 i Vang kommune. Omsøkt område er om lag 21 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 150 000 m3. Området er i «reguleringsbestemmelser for Skjefte fjelltak», datert 27. februar 2016, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 4. september 2020