Skjærberget i Åsnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solør Pukk AS.

Søknaden gjelder Skjærberget på gbnr. 27/1 i Åsnes kommune. Omsøkt område er om lag 67 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 8000 m3 og totalt uttak på om lag 670 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til LNF-R område og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Skjærberget», datert 25. februar 2013.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. desember 2017