Skavelmyra masseuttak i Indre Fosen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skavelmyra Eiendom AS.

Søknaden gjelder Skavelmyra masseuttak på gårds- og bruksnummer 315/1 og 315/192 i Indre Fosen kommune. Omsøkt område er om lag 16 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 11 og 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10-20 000 m3 og totalt uttak på om lag 180 000 m3. Området er i reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde, vedtatt 13. september 2018, regulert til masseuttak/næringsbebyggelse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 24. februar 2021