Skarsberget i Øvre Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra KB Larsen Maskinentreprenør AS.

Skarsberget pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 90/9 i Øvre Eiker kommune. Totalt omsøkt området er 34 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 11. desember 2013 regulert til område for steinbrudd/masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell. Råstoffene skal i hovedsak benyttes som tilslag til bruk i bygg- og anleggsbransjen, samt vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på 15 000 m3 og et totaluttak på 385 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017