Skarland grustak i Høylandet kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra G. Moen Maskin & Transport AS.

Skarland er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 85/2 i Høylandet kommune. Skarland grustak ligger videre i nærheten av reinbeitedistrikt 11 med navn «Åarjel-Njaarke». Det omsøkte området er om lag 84 dekar og fremgår av kart på side 15 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «massetak/landbruk» og «område for landbruk» i reguleringsplan datert 19.06.2003 med plan-ID 200201 og navn «Skarland grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30.000 m3 og et totalt uttak på 720.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. november 2017