Skaret massetak i Nes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesbyen Pukk & Betong AS.

Skaret massetak er lokalisert på gnr./bnr 95/7 i Nes kommune (Buskerud fylkeskommune). Totalt omsøkt område er 17 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 2. oktober 2011 regulert til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, herunder gneis, gabbro og kvartsitt. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til bygg- og vegformål, samt betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 15 000 – 22 000 m3 og ett total uttak på 260 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017