Skareberget massetak i Time kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Risa AS.

Skareberget er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 62/15 i Time kommune. Det omsøkte området er om lag 52 dekar og går fram av kart på side 4 og 5 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert i reguleringsplan datert 12.02.2008 med plan-ID 282 og namn «steinbrudd skareberget». Det er oppgjeve at førekomsten består av gneis og amfibolitt. Pukken vil foredlast til både bunden og ubunden bruk. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 30 000 m3 og eit totalt uttak på 500 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018