Skardsmo massetak i Bykle kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Åmund Nesland AS.

Skardsmo massetak er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 14/2 i Bykle kommune. Det omsøkte området er om lag 98 dekar og går fram av kart på side 17 i høyringsvedlegget.

Størstedelen av omsøkt område er avsett til råstoffutvinning i arealplanen til kommunen, medan område vest for høyspentlina på om lag 24 dekar er definert som LNF-område. Skardsmo massetak er vidare regulert i detaljregulering datert 24.09.2014.

Det er oppgjeve at førekomsten består av grus og stein og vil hovudsakleg bli nytta til pukk, maskingrus, veg, tomter og anna infrastruktur. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 4.000 m3 og eit totalt uttak på 60.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. juni 2017