Skarbekken i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Palmer Gotheim skiferbrudd AS.

Uttaket er lokalisert på gnr./bnr. 60/4 i Oppdal kommune. Det omsøkte konsesjonsområdet er på 287 dekar og fremgår av kart i vedleggets s. 4. Det er anslått et totalvolum for uttaket på 400 000 m3 og forventet årlig uttak er 5000 m3. Forekomsten består av kvartsskifer med planparallelle lag av glimmer. Blokkene spaltes og selges som ulike natursteinsprodukter som skiferheller, fasadeplater og murestein. Området er i reguleringsplan Drivdalen skiferområde vedtatt 12.09.2012 regulert til industri og steinbrudd og masseuttak. Se reguleringsplanen her.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. oktober 2018