Skamferseter pukkverk i Rennebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra E6 Pukk og Grus AS.

Søknaden gjelder Skamferseter pukkverk på gnr/bnr 86/4, 86/2 og 86/16 i Rennebu kommune. Omsøkt område er om lag 98 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 7000 m3 og totalt uttak på om lag 1 200 000 m3. Området er regulert til masseuttak i reguleringsplan med navn «Skamferseter steinbrudd», vedtatt 5. juni 1989 og «Storpynten motorsportsenter», vedtatt 17. april 2002.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. juli 2021