Skamfersæter pukkverk i Rennebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Skamfersæter pukkverk på gbnr. 86/2, 86/4 og 86/16 i Rennebu kommune. Omsøkt område er om lag 87 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 7000 m3 og totalt uttak på om lag 1 200 000 m3. Det gjenstår per. februar 2019 om lag 1 150 000 m3. Omsøkt område er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. I reguleringsplan for Skamferseter steinbrudd datert 31. mai 1990 er omsøkt område regulert til steinbrudd. I ettertid er deler av omsøkt område omfattet av reguleringsplan med navn «Storpynten Motorsenter» av 30.05.2002.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. mars 2019