Skaland i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Trond Tverå AS.

Skaland er lokalisert på gnr./bnr. 201/6 og 201/12 i Vefsn kommune. Det omsøkte området omfatter 58 dekar og går frem av s. 4 i høringsvedlegget.

Søker oppgir at forekomsten består av sand og grus, som er godt egnet som tilslag til betong. Anslått totalvolum for uttaket er 700 000 m3 og forventet årlig uttak vil ligge på i snitt 35 000 m3.

Området er i henhold til detaljregulering for massetak Skaland (planid. 20151057) vedtatt 02.09.2015 regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 23. februar 2017