Sjånesheia steinbrudd i Rana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brida eiendom AS.

Brida eiendom AS søker om driftskonsesjon for Sjånesheia steinbrudd, lokalisert på gbnr. 15/38, i Rana kommune. Ifølge tiltakshaver er omsøkt område 110 daa. DMF har lagt til grunn at omsøkt område samsvarer med område regulert til steinbrudd/masseuttak. Område for steinbrudd/massetak er ca. 87 dekar. Tiltakshaver anslår at totalvolum innenfor uttaksområdet er ca. 2 100 000 m3. Det årlige uttaket vil kunne variere med markedet, men tiltakshaver anslår et forventet årlig uttak på 25 000 m3.

Ifølge tiltakshaver består berggrunnen av ren hvit gneisgranitt med hvite glimmergneisbånd, grå glimmergneis med hvite gneisgranittbånd og ren grå glimmergneis. Tiltakshaver beskriver steinen å være av skifrig kvalitet. Forekomsten består av natursteinen som egner seg til muring, samt granitt som er velegnet til fyllmasse/pukk.

Området er i reguleringsplan «Detaljregulering for steinbrudd Sjånesheia» med planID 1033, vedtatt i kommunestyret den 14. desember 2015, regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. desember 2018