Sjåenget steinuttak i Overhalla kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Glømmen Eiendom AS.

Søknaden gjelder Sjåenget steinuttak på gårds- og bruksnummer (gbnr.) 1/6 og 1/1 i Overhalla kommune. Omsøkt område er om lag 120 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 900 000 m3. Området er i reguleringsplan for Sjåenget steinuttak, vedtatt 27. oktober 2020, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. august 2021