Siksjølia steinbrudd i Os kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Os naturstein AS.

Os naturstein AS har søkt om driftskonsesjon for Siksjølia skiferbrudd, gnr. 94 bnr. 3, i Os kommune i Hedmark. Det har tidligere vært uttak på eiendommen. Bergartene i uttaket tilhører Østlandets sparagmitt – kompleks, og er en lagdelt kvartsitt. Hovedprodukt vil være blokker i forstøtningsmurer m.m. og biprodukter vil være murestein og knust stein som pukk og grus.

For uttaksområdet gjelder detaljsreguleringsplanen for Siksjølia steinbrudd (jf. plan – ID RD -68, plandato 10.3.2015). Som vedlegg til driftsplanen følger reguleringsplankart, reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse samt ROS analyse, redegjørelse for avbøtende tiltak og NIBIO-rapport om konsekvenser for reindrift. Reguleringsplanen med plandokumenter finner dere også på kommunens hjemmeside (http://www.os.hedmark.no).

Omsøkt konsesjonsområde følger uttaksgrense i vedtatt detaljreguleringsplan for uttaket, dvs. det området som er regulert til steinbrudd og masseuttak (R01), og som utgjør til sammen 137 353 m2. Uttaksetappene fremkommer av driftsplanen.

Totalvolum uttak er av søker anslått til å være 177 563 m3 masse.  Forventet årlig uttak er oppgitt til 6000 m3 masse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 15. august 2016