Setrumsmoen (Sessmoen) i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, 14. august 2015 og oppdatert søknadsskjema datert 3. november 2017.

Setrumsmoen masseuttak (Sessmoen) er lokalisert på gnr./bnr. 77/1, gnr./bnr. 77/6 og gnr./bnr. 78/1 i Oppdal kommune. Totalt omsøkt område er på 21 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 21. juni 2017 regulert til område for steinbrudd/masseuttak (Plan-ID  2016004). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av grus. Råstoffene skal blant annet benyttes til betongformål. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. April 2018