Seljeli dolomittbrudd i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra SMA Mineral.

Seljeli dolomittbrudd er lokalisert i Elsfjord i Vefsn kommune. Området som det søkes om driftskonsesjon for ligger på gnr./bnr. 231/15 og omfatter det området som er regulert til steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan vedtatt 20. juni 2012. Driftsplanen som er inntatt i høringsvedlegget omfatter også området som er regulert til industri i nevnte reguleringsplan.

Området som det søkes om driftskonsesjon for er 143,1 dekar. Forekomsten er oppgitt å bestå av dolomitt av god kvalitet. Dolomitten brukes i stor utstrekning som jordbrukskalk, veigrus og fyllmasse lokalt, av både private og offentlige kunder. Anslått totalt uttaksvolum er oppgitt til 2,6 millioner m3. Forventet årlig uttak er 40 000 m3.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 8. januar 2016