Seidajohka i Tana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tommy Olsen.

Seidajohka massetak er lokalisert på gnr./bnr. 13/24, gnr./bnr. 13/1 og gnr./bnr. 13/1/21 i Tana kommune. Totalt omsøkt område er 34 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning (R2). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av sand og grus. Råstoffene skal blant annet benyttes til ulike vegprosjekter, dreneringstiltak og generelle bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 6000 m3 og at anslått totaluttak på 180 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 19. september 2017