Seberg Gård gbnr. 236/2 i Ringsaker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker Pukk AS med org. nr. 997 240 367, for uttak innenfor et område på ca. 55 dekar på gbnr. 236/2 i Ringsaker kommune. Det planlegges pr. søknadstidspunktet for uttak av om lag 60.000 m3 fast fjell (kalkstein/limstein) med anslått årlig uttak på 20.000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), men gitt dispensasjon fra arealformålet innenfor et begrenset område (etappe 1 og 2) i påvente av detaljregulering av området. Sistnevnte med arealplanID.: 3411_2022006 er av kommunen lagt ut på offentlig ettersyn med frist 8. januar 2023.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. januar 2023