Saudavegen 50 i Vindafjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Ottar Skjold Maskin AS.

Søknaden omhandlar uttak av masser på gårds- og bruksnummer 119/109 i Vindafjord kommune. Uttaket omhandlar uttak av masse i forbindelse med etablering av næringstomt.

Størrelsen på det arealet som det søkes om er 10 daa. Anslått totalvolum er 60 000 m3 masse, mens forventa årleg uttak er 15 000 m3 masse.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. mai 2017