Sarpsborg pukkverk i Sarpsborg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skolt Pukkverk AS.

Sarpsborg pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 1038/1, 1038/2 og 1037/1 i Sarpsborg kommune. Totalt omsøkt område er på 289,5 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 10. november 2011 regulert til område for steinbrudd/masseuttak (Plan-ID 0105 37009). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell for utvinning av pukk eller knuste bergarter. Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet benyttes i bygg- og anleggsvirksomheten og som tilslag til betong. Det er estimert et årlig uttak på 65 000 m3 og et anslått totaluttak på 8 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. november 2017