Sandvensura i Ullensvang kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hardangerskifer AS (org. nr. 968 125 001) for Sandvensura. Konsesjonsområdet er lokalisert på gnr./ bnr 315/16, 315/2, 330/1, 330/18, 330/149) i Ullensvang kommune (tidlegare 11/369 i Kvam kommune og 15/2, 30/1, 30/18, 30/149 i Jondal kommune). Omsøkt konsesjonsområde er på 330 dekar og kjem fram av kart i høyringsdokument side 14 og 15.

Det vert teke ut skifer. Området er i kommunens reguleringsplan, vedteke 20. juni 2018, regulert til steinbrot og masseuttak. (Planid: 12272014002).

Det er anslått eit årleg uttak på om lag 30-40 000 m3, og eit totaluttak på 1 230 000 m3. Årleg uttak kan variere som følgje av marknad og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høyring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærmare orientering om DMF sine forventninger til høyrigsuttalelsane og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. mai 2021