Sande grustak i Fræna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sande Grustak ved Ingvar Sande.

Sande er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 69/24 i Fræna kommune. Det omsøkte området er om lag 56 dekar og fremgår av kart på side 24 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til «næringsbebyggelse - fremtidig» i kommunens arealplan. Videre er planlegging av reguleringsplan igangsatt for det omsøkte området med navn «Reguleringsplan for Sande Grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av sand og grus som hovedsakelig vil benyttes til produksjon av støpsand, natursingel og naturpukk. Det er estimert et årlig uttak på om lag 5.000 m3 og et totalt uttak på 300.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. juli 2017