Sandbumoen uttak i Sel kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Sandbumoen uttak er lokalisert på gnr.bnr. 315/18 i Sel kommune. Det omsøkte området er omtrent 54 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og regulert i reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak datert 15.12.2008.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som er gjenstand for utvinning er stein og blokk. Forekomsten er tenkt benyttet til byggeråstoff. Totalvolumet for uttaket er anslått til ca. 100 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 50 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. April 2017