Sandbæk uttak i Flesberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Dozerdrift AS.

Søknadsområdet på Sandbæk er lokalisert på gbnr. 143/1 i Flesberg kommune. Det totale uttaksområdet er på ca. 77 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak, og regulert i reguleringsplan for Grusuttak - Sandbæk datert 07.04.2011. Det er oppgitt at forekomsten består av grus og sandmasser. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket av massene er å bruke dem til anleggstiltak og som tilslag til betongproduksjon og strøsand. Det er estimert et årlig uttak på 100 000 m3 de første årene og videre årlige uttak på om lag 20 000 m3. Det er estimert et totaluttak på 451 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. november 2016