Samfjorden massetak i Haram kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Opshaug Sandtak AS.

Samfjorden er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 79/2 og 80/6 i Haram kommune. Det omsøkte området er på om lag 39 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «Steinbrudd og massetak» i reguleringsplan med plan-ID 15342011022 og navn «Massetak i Samfjord». Det er oppgitt at forekomsten består av gneis med god kvalitet og at den benyttes som byggeråstoff. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20 - 25 000 m3 og et totalt uttak på om lag 600 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 18. oktober 2018