Salomonhullet steintak i Høylandet kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra G. Moen Maskin og Transport AS med org.nr. 961 866 111.

Salomonhullet steintak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 102/3 i Høylandet kommune. Det omsøkte området er om lag 31 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er oppgitt å være omfattet av to reguleringsplaner med navn «Salomonhullet steintak» og «Rv 776 HP 01/02 Ravahaugen – Elgåa bru». Området er i reguleringsplan med navn «Salomonhullet steintak» og plan-ID 200202, regulert til «steinbrudd/skogbruk og landbruk». Det er oppgitt at forekomsten består av øyegneis, og det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totalt uttak på 316 245 m3.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 29. november 2018