Salberget - Halvorsholtet uttak i Åsnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solør Pukk AS.

Søknaden gjelder uttak av masser på Salberget - Halvorsholtet på gbnr. 206/1 og 206/5 i Åsnes kommune. Omsøkt område er om lag 110 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og et total uttak på om lag 900 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og massetak i reguleringsplan for «Halvorsholtet masseuttak», datert 25. april 2013.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 30. november 2017