Salberg steinuttak i Inderøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Austad Maskinstasjon AS.

Det omsøkte konsesjonsområdet ligger på gnr. 179, bnr. 2 i Inderøy kommune. Området befinner seg innenfor reinbeitedistrikt 8, Skjækerfjell reinbeitedistrikt. Det omsøkte arealet er på 32 daa. Det har vært drift i bruddet siden 2000. Tiltakshaver ønsker nå å utvide bruddet for å ta ut mer stein.

Det er søkt om uttak av byggeråstoff. Bergarten som planlegges tatt ut egner seg til kommunaltekniske formål og som entreprenørmasse. Planlagt årlig uttak er 15 000 m3. Med et samlet uttaksvolum på 300 000 m3.

Det eksisterende uttaket driver i tråd med reguleringsplanen Salberg nedre masseuttak (planID: 2001001), vedtatt 13.09.2001. Denne reguleringsplanen dekker ikke utvidelsesområdet og tiltakshaver har derfor utformet forslag til ny reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for Salberg steinuttak (planID: 2020005). Reguleringsplanforslaget har vært på høring og det er forventet at den vil bli politisk behandlet i mars. Området er i dag avsatt til råstoffutvinning og LNFR i kommuneplanens arealdel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. mars 2022