Sagnmoen massetak i Trysil kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Storjordet AS (org.nr. 913 025 512) for uttak på gbnr. 27/1 i Trysil kommune.

Omsøkt areal er på ca. 73 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 580 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Sagnmoen massetak, Trysil» med id. 20010800, datert 4. april 2001. 

Søknaden er begrunnet i endret selskapsform og gjelder samme område som tildelt konsesjon av 2012 til Arne og Kjell Arild Storjordet ANS med org.nr. 934 342 486 (vår referanse 12/00352).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. April 2022