Sætersmoen Massetak i Elverum kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Swerock AS.

Søknaden gjelder Sætersmoen massetak på gnr/bnr 15/2, 15/20 og 15/29 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 135 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 000 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i «Detaljregulering for Sætersmoen», datert 21.06.2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 9. desember 2020