Sætermyrberget massetak i Stange kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stange Pukk AS.

Stange Pukk AS søker om driftskonsesjon for Sætermyrberget massetak i Stange kommune. Ifølge tiltakshaver er søknaden på omsøkt område 120 daa. Anslått totalvolum innenfor omsøkt område er 2 500 000 m3. Tiltakshaver forventer å ta ut ca. 60 000 m3 årlig.

Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver beskriver at forekomsten består av granitt, gneis, kvarts, kvartsitt, feltspat, mørke mafiske bergarter. Råstoffet skal anvendes til veibygging, asfalttilslag og betongtilslag.

Området er regulert til masseuttak jf. Reguleringsplan for massetak Sætermyrberget, planID 304, vedtatt 18. februar 2016. Konsesjonsgrensen følger reguleringsplanens formålsgrense for kombinert masseuttak og tilbakeføring til LNF.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. november 2016