Sætergård skifer i Snillfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hitra Anleggsservice AS.

Uttaksområdet Sætergård skifer ligger på del av eiendommen gbnr. 84/1 i Snillfjord kommune. Det omsøkte området er på 94 daa og er klassifisert som grunneiers mineraler. Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 1.10.2009 i sak 42/09. Reguleringsplankart følger vedlagt. Konsesjonsgrensa følger formålsgrensa jf. vedlagt reguleringsplankart datert 27.02.09.

Tiltakshaver har anslått at totalvolum for uttaket er 2 550 256 m3 med et forventet årlig uttak på 5 556 m3. I søknadsskjema oppgir tiltakshaver at forekomsten består av lysgrå, finkornet glimmerholdig kvartsskifer/gneis. Hovedproduktet som skal utvinnes er oppgitt å være naturstein for tørrmuring, ulike typer heller, steinbord/hagebord, trappetrinn og lignende. Tiltakshaver angir også at såkalte skrotmasser skal knuses til grus og pukk og har høy mekanisk kvalitet, slik at massene er kvalifisert til å bli brukt i bære- og forsterkningslag i vegbygging.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 22. januar 2016