Sæland i Time kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Peder Erga Transport Sandtak AS.

Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på gnr./bnr. 43/1 og 43/2 i Time kommune. Området omfatter om lag 100 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget.

Forekomsten består ifølge søker av mye sand med en del gruslag. Massene er finkornete og brukes som pussesand og fint tilslag i betong. Videre brukes massene til fillersand og jordforbedring. Anslått totalvolum for uttaket er 530 000 m3, og søker forventer et årlig uttak på 45 000 m3 løsmasse og 6 000 m3 fjell.

Området er i detaljregulering vedtatt 08.02.2011 regulert til steinbrudd og masseuttak og landbruksformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 28. november 2017