Ryseteråsen i Tolga kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sameiet Vingelen Utmarkslag.

Søknaden gjelder grustaket Ryseteråsen på gbnr. 15/7, 10/39 og 7/1 i Tolga kommune. Omsøkt område er om lag 92 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 1000 m3 og totalt uttak på om lag 400 000 m3.

DMF har fått tilsendt forslag til reguleringsplan for området hvor det søkes om driftskonsesjon, se vedlegg til driftsplanen som inngår i høringsvedlegget.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 20. november 2017