Ryghkollen i Nedre Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Isachsen Anlegg AS.

Ryghkollen er lokalisert på gnr./bnr. 8/58, gnr./bnr. 9/12, gnr./bnr. 11/107 og gnr./bnr. 11/54 i Nedre Eiker kommune. Totalt omsøkt område er på 101 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i vedtak av 20. oktober 1993, Plan-ID 19930001, regulert til område for grustak/landbruk og grustak/industri. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av løsmasseforekomster. Råstoffene skal i hovedsak benyttes som betongtilslag og til ulike bygg- og anleggsformål. Det er estimert ett årlig uttak på 75 000 m3 og ett anslått totalvolum på 750 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. desember 2017