Rygge pukkverk i Rygge kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rygge Pukkverk AS.

Rygge pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 52/8 og gnr./bnr. 1/237 i Rygge kommune. Totalt omsøkt område er 36 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 28. oktober 2003 regulert til område for massetak (plan-ID M171—E2007). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell til utvinning av pukk og knuste bergarter. Råstoffene benyttes blant annet til veiformål og ulike bygg- og anleggsprosjekter. Det er estimert ett årlig uttak på 40 000 m3 og ett total volum på 840 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. desember 2017